Aloda (2.kapak).jpg

ALODA

ALODA

Altar Kaplan'ın lipogram tekniğiyle yazdığı bu roman metnin içerdiği matematiksel ilişikler yönüyle deneysel bir roman olarak nitelendirilebilir.

Aloda’da zaman ve mekan yok. Daha yalın bir romana ulaşma çabası var. Aloda’da tek kişi var; Aloda. Aloda hem anlatılan, hem anlatılanı anlatan hem de yazar. Üçlü bir anlatıcı katmanı var, olay katmanı gibi.

The mathematical implications of this novel, written by Altar Kaplan's lipogram technique, can be regarded as an experimental novel.

In this novel there is no time and place. There is an attempt to reach a more simple expression. At the same time, there is only one person in the novel. “Aloda.” Aloda is both described and explained, also the novelist. So, there is a triple layer of narration, unlike the other novels, there is a continuous transitivity between the narrators in Aloda.

"ALODA" HAKKINDA

Aloda, deneysel roman sınıflandırmasına girebilir.

 

Bu romanda her şeyden önce zaman ve mekan yok. Daha yalın bir anlatıma ulaşma çabası var. Aynı zamanda roman da tek bir kişi var. “Aloda.” Aloda hem anlatılan, hem anlatılanı anlatan hem de yazar. Yani üçlü bir anlatıcı katmanı var, olay katmanı gibi düşünülebilir. Ayrıca diğer romanların aksine Aloda’da anlatıcılar arasında devamlı bir geçişgenlik var. Oysa Papadopulos Apartmanı birinci tekil şahıs, Halifeler Köyü üçüncü tekil şahıs üzerinden hikâye edilmiş romanlardı.

Saul Bellow’un Moses Herzog romanının “Aklımı kaçırdıysam bana göre hava hoş, diye düşündü” giriş cümlesine atıfla “Aklımı kaçırdıysam da bunun zevkini çıkarmalıydım…” cümlesiyle başlayan Aloda, Nabakov’un Lolitası’nın giriş cümlesinin adaptasyonuyla devam eder ve yine Nabakov’un Solgun Ateşteki meşhur şiirin ilk cümlesiyle değil ilk cümlenin değiştirilmiş olan ikinci versiyonuyla biter. Neden ilk değil de ikinci versiyonuyla biter çünkü Aloda’nın yazılma nedeni budur: “Ölen bir kelebeğin gölgesiydim ben; Pencere camının yalancı mesafesinde görünen.”

Belki de bu romanın en ilginç noktası romanda Aloda’nın “o”su hariç hiç “o” harfi ve 0 (sıfır) rakamı kullanılmamasıdır. Dolayısıyla metinde 3.tekil şahıs da yoktur, üçüncü tekil şahsa çıkacak, onu çağrıştıracak şeyde yoktur. Adeta kuyu gibi çekmiştir bu metafor tüm kurguyu içine. Anlaşılacağı üzere Aloda, Ernest Vincent Wright’ın “Gadsby” ve Georges Perec’in ünlü kitabı Kayboluş’ta yaptığına (ki bunlar ilk değildir onlardan çok önce Lord Holland tamamen “e” harfleriyle Eve’s Legend isimli bir şiir yazmıştır) benzer şekilde (malum bu romanlarda hiç “e” harfi kullanmamıştı) “o” harfini kullanmadan yani lipogram tekniğiyle yazılmış bir romandır.

Ne var ki bu Aloda sırf bundan da ibaret değildir. Romana matematiksel bazı oyunlar da ekledim.

Örneğin: Aloda kelimesi romanda tam 153 defa geçiyor yani İsa’nın havarilerinin tuttukları balık sayısı kadar; romandaki imla işaretleri kullanılmadan yazılan tek parça olan bölüm 666 adet tekrar etmeyen kelimeden ve bağlaçtan oluşuyor, malum bu Tevrat’a göre insanı simgelediği ifade edilen sayı; yazılımları 1001 gece masallarına birer gönderme, üslup ve içerik açısından da modern birer yorumu olan Amel Defterleri isimli bölümlerin boşluklar dahil 1001 karakterde yazılmaları; bazı cümlelerin ve kelimelerin metinde belirli sayılarda geçmesi tüm bunlar metnin içinde sayılarla ilgili bölümde geçen ifadelerin şematik olarak metinde yer almasını sağlamak maksatlıdır. Yani bu sayede yazılı metnin altında işleyen başka bir mekanizma olmasını istedim.

Son olarak roman da alfabedeki harf sayısı kadar 29 bölüm var o meselesi yüzünden “o” alfabede 18. Harf olduğundan metinde 18. bölüm yok, aynı zamanda aynı nedenle kitabın 18. Sayfası da boş bırakıldı.

pradox

ABOUT "ALODA"

Aloda, may enter to type of the experimental novel classification.

In this novel there is no time and place. There is an attempt to reach a more simple expression. At the same time, there is only one person in the novel. “Aloda.” Aloda is both described and explained, also the novelist. So, there is a triple layer of narration, unlike the other novels, there is a continuous transitivity between the narrators in Aloda. But Papadopoulos Apartment had been told through first person, The Halifeler Village had been told through the third person singular.

Attribution to the introduction sentences from Saul Bellow’s novel Moses Herzog “Fine with me if I lost my mind, he thought ‘‘. In the introduction sentence of Aloda as a reference as  ‘‘If I lost my mind, I indulge in it …’’and again with the adaptation of the input sentence Nabokov’s Lolita and not with the first sentence of Nabokov’s Pale Fire with the first sentence modified of the famous poem ends with a second version. Why not first, because that is the reason for the writing of the second version of Aloda ends with: “I was the shadow of a dead butterfly; distance appears in the distanced liar glass of window.”

Perhaps the most interesting point of this novel Aloda is the letter ‘‘O’’ has never been used except in ‘‘Aloda’’

The letter “O” and 0 (zero) has not used in the novel. Therefore, in the text there is not a 3rd singular person, third person singular will be the things that will remind you of him. Almost all the fiction that has attracted into this metaphor as well. Understandably Aloda is similar to Ernest Vincent Wright’s “Gadsby” novel and Georges Perec’s famous book ‘‘A Void’’ (as the direct translation would have been The Disappearance which, you might have noticed, contains three examples of the letter in question) which they did (They were not the first writer, also Lord Holland were completely wrote a poem called ‘‘Eve’s Legend’’ with the letter “E”) similarly (and obvious in the novels they never used the letter of “E”) I mean the novel ‘‘Aloda’’ has written without the letter “O” with the using a lipogram technique.

However, it is not just the sheer Alone...

 

I’ve added some mathematical games to the novel. For example: the word ‘‘Aloda’’ in the novel goes exactly 153 times that of the disciples of Jesus as the number of fish they hold; The only piece written without word spelling marks in the novel section nonrecurring 666 pieces and consists of connectors, according to the Torah known to symbolize the number for expressing people. Allusions to the formation of a 1001 nights tale in modern style and content in terms of the Deeds Registry, including gaps comments section of writing is in 1001 characters. Some sentences and words in the text of the relevant section in certain numbers take place in the text are reasonable in a diagrammatic purpose. In this way, I wanted to build an operation of mechanism beneath the written text.

Finally, as the number of letters in the Roman alphabet has up to 29 chapters and over the issue of “O” is the letter of number 18th so that the 18th chapter is missing in the novel. For the same reason, the 18th page of the novel has been left blank.

 
1/4